Matura 2013 - jakie są zasady punktacji?

Matura 2013 - jakie są zasady punktacji?
Fot. Photos.com

Przed maturą 2013 warto zapoznać się z zasadami punktacji. Ile punktów można zdobyć z matury z języka polskiego? Jakie są zasady punktacji na egzaminie z matematyki i języka obcego? Oto najważniejsze zasady przyznawania punktów na egzaminach maturalnych 2013.

Przystępujący do egzaminu maturalnego zda egzamin, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzyma minimum 30% punktów możliwych do uzyskania. Wyniki egzaminów z dodatkowych przedmiotów (max. 6) nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Są jednak wyrażone w procentach i odnotowane na świadectwie dojrzałości. Kryteria oceniania egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej są jednakowe i obowiązują w całym kraju.

Matura z języka polskiego 2013 - punktacja

Matura ustna z języka polskiego jest obowiązkowa i trwa około 25 min. Składa się z:

 • prezentacji wybranego tematu ( około 15 minut),

 • rozmowy zdającego z członkami przedmiotowego zespołu egzaminującego (około 10 minut).

Zdający może otrzymać maksymalnie 20 pkt w tym:

 • 5 pkt za prezentację, czyli realizację tematu (3 pkt) i kompozycję wypowiedzi (2 pkt),

 • 7 pkt za rozmowę związaną z referowanym tematem i wykorzystaną bibliografią,

 • 8 pkt za sprawność językową.

Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają każdego zdającego. Przewodniczący zespołu ustala wynik egzaminu bezpośrednio po opuszczeniu sali przez zdającego. Wynik zespołu egzaminacyjnego jest ostateczny i zostaje ogłoszony tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie egzaminów maturalnych.

W obowiązkowej części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 70 pkt w tym:

 • 20 pkt w części sprawdzającej umiejętność czytania ze zrozumieniem,

 • 50 pkt w części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu. Punktuje się tu rozwinięcie tematu (25 pkt), kompozycję (5 pkt), styl (5 pkt), język (12 pkt) oraz ortografię i interpunkcję (3 pkt).

Na poziomie rozszerzonym arkusz egzaminacyjny zawiera zadania sprawdzające umiejętność pisania tekstu własnego. Od zdającego wymaga się np. zinterpretowania, zanalizowania, porównania, uzasadnienia, polemiki, interpretacji w danym kontekście lub wyrażenie własnej opinii na temat, który jest formułowany w oparciu o tekst, kilka tekstów, albo fragmentów tekstów.

Oceniając wypracowania przyznaje się punkty za:

 •  rozwinięcie tematu - 26 pkt,

 •  kompozycję - 2 pkt,

 •  styl – 2 pkt,

 •  język - 8 pkt,

 •  ortografię i interpunkcję - 2 pkt.

Łącznie zdający część pisemną z języka polskiego na poziomie rozszerzonym może uzyskać 40 pkt. Dla poziomu rozszerzonego nie ustala się progu zaliczenia.

Matura z matematyki 2013 - punktacja

Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Trwa 170 minut. Zdający może uzyskać 50 pkt. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

 • od 20-30 zadań zamkniętych punktowanych w skali 0-1,

 • od 5-10 zadań otwartych punktowanych w skali  0-2,

 • 3-5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, lub 0-6.

Otrzymanie 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań gwarantuje zdanie egzaminu.

Matura z języka obcego 2013 - punktacja

Absolwenci zdają również obowiązkowo egzamin z języka nowożytnego w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Część ustna trwa 15 minut. Zdający losuje zestaw 3 zadań. Zespół egzaminujący ocenia:

 • sprawność komunikowania się. Można uzyskać od 0-6 pkt za każde z 3 zadań,

 • zakresu struktur leksykalno- gramatycznych. Przyznaje się od 0-4 pkt w całej wypowiedzi,

 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych. Można otrzymać od 0-2 pkt w całej wypowiedzi,

 • płynność mówienia. Za tą umiejętność można uzyskać od 0-2 pkt w całej wypowiedzi.

 Część pisemna egzaminu z języka nowożytnego trwa 120 minut. Obejmuje:

 • rozumienie ze słuchu. Są to 3-4 zadania zamknięte. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt,

 • rozumienie tekstu pisanego. Są to 3-4 zadania zamknięte. Za każdą dobrą odpowiedź uzyskuje się 1 pkt,

 • wypowiedź pisemną. Za krótki tekst użytkowy można otrzymać od 0-4 pkt za treść i od 0-1 pkt za poprawność językową. Za długi tekst użytkowy uzyskać można od 0-4 pkt za treść wypowiedzi, 0-2 pkt za formę, od 0-2 pkt za słownictwo i od 0-2 pkt za poprawność językową.

Arkusze egzaminacyjne z każdego zdawanego przedmiotu są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wyniki egzaminów wyrażone są w procentach.