Czego dowiesz się z decyzji o warunkach zabudowy?

W warunkach zabudowy urząd zdecyduje przede wszystkim, czy budowa planowana przez ciebie na twojej własnej działce jest w ogóle w tym miejscu dopuszczalna. Na tym nie koniec. Nawet jeśli decyzja o warunkach zabudowy będzie pozytywna, może mocno ograniczać wybór projektu domu.

Decyzja o warunkach zabudowy daje odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

Jaki można zbudować dom?

Urząd gminy po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej najbliższego sąsiedztwa twojej działki wyznaczy dla planowanej budowy:

  • linię zabudowy – jako przedłużenie linii zabudowy istniejącej na działkach sąsiednich (w razie uskoków wyznaczy ją raczej w dalszej odległości od drogi);

  • dopuszczalną powierzchnię zabudowy – jako średnią wielkość tego wskaźnika w analizowanym obszarze;

  • szerokość elewacji frontowej planowanego budynku - na podstawie średniej szerokości elewacji na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%;

  • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - jako przedłużenie krawędzi istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, a w razie różnych wysokości – jako ich średnią;

  • geometrię dachu, czyli kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki - odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym.

Jak można zagospodarować działkę?

Z decyzji o warunkach zabudowy dowiesz się też, czy na przykład wolno wybudować szambo, czy też trzeba czekać, aż gmina dociągnie sieć kanalizacyjną do działki, bo innego sposobu odprowadzania ścieków nie dopuszcza.

W decyzji może być nałożony na inwestora obowiązek wykonania ekspertyz, opinii lub uzgodnień, które będzie trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Dotyczy to głównie inwestycji planowanych na terenach rolnych (wymóg uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej), górniczych lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (badanie gruntu) albo podlegających ochronie konserwatorskiej (pozwolenie konserwatora zabytków).

Uwaga! Projekt budynku musi być dostosowany do wymogów decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli dom będzie zaprojektowany inaczej, nie dostaniesz pozwolenia na budowę.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły