Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy?

Żeby uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy, trzeba spełnić kilka wymogów. Jednym z nich jest dobre sąsiedztwo. Jednak nie wszyscy, którzy chcą wybudować dla siebie dom, muszą wykazać się dobrym sąsiedztwem. Co to oznacza w praktyce?

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana tylko wówczas, jeśli są spełnione łącznie następujące wymogi:

  • co najmniej jedna sąsiednia działka, dostępna z tej samej drogi publicznej co twoja, jest zabudowana w taki sposób, że na tej podstawie można wyznaczyć parametry nowej zabudowy (linię zabudowy, szerokość i wysokość budynku, kąt nachylenia dachu itp.). Ten właśnie wymóg nazywany jest dobrym sąsiedztwem. Nie dotyczy on jednak zabudowy zagrodowej, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnię takiego gospodarstwa w danej gminie;
  • działka ma dostęp do drogi publicznej (bezpośredni lub przez prywatną drogę dojazdową albo służebność drogową);
  • teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia;
  • działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc (chodzi o działki oznaczone w ewidencji jako budowlane albo rolne, które według starych planów były przeznaczone pod zabudowę);
  • decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi między innymi ochrony środowiska lub zabytków.

Jak daleko musi sięgać dobre sąsiedztwo?

Działkami sąsiednimi są nie tylko te, z którymi twoja działka ma wspólne granice. Chodzi o wszystkie działki znajdujące się w obrębie analizowanego przez urząd obszaru. Wyznacza się go w odległości minimum trzykrotnej szerokości frontu twojej działki. Urząd gminy ma więc sporą dowolność przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, bo może przyjąć znacznie większy analizowany obszar. A planowana zabudowa działki powinna pozostawać w zgodzie z zabudową sąsiednią w zakresie sposobu użytkowania, gabarytów, formy architektonicznej, usytuowania i intensywności wykorzystania terenu.

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły